Algemene voorwaarden en herroepingsrecht

1.1        Identiteit

de verkoper en uitbater van de webwinkel is:

Qush, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Koningshof 14, BELGIË, met als ondernemingsnummer BE0673.560.278.

Website: www.Qush.be

Contactinfo: info@qush.be

1.2        Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen elke bezoeker en gebruiker van de webwinkel van Qush alsook op elke levering ten gevolge van een aankoop verricht op deze webwinkel.

De eindgebruiker is gehouden bij het plaatsen van een bestelling het daartoe voorziene vakje aan te vinken, waarmee hij te kennen geeft deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en deze integraal te aanvaarden.

Qush kan deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aanpassen, doch zijn het de algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de eindgebruikers en Qush, die hun overeenkomst verder beheersen.

1.3        Geografisch toepassingsgebied

Deze webwinkel beperkt zich tot het geografisch gebied België en Nederland. Zodoende geldt het aanbod van Qush enkel ten overstaan van de eindgebruikers die een leveringsadres gelegen op Belgisch of Nederlands grondgebied hebben.

1.4        Materieel toepassingsgebied

Deze webwinkel richt zich tot eindgebruikers. Verkoop aan personen (van welke aard dan ook) die aankopen met het oogmerk om door te verkopen zijn uitgesloten. Qush behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie te verzoeken teneinde het oogmerk van een (verzoek tot) verkoop te kunnen bepalen en om een (verzoek tot) verkoop te weigeren waaromtrent zij reden heeft om aan te nemen dat zij met dit oogmerk is gesloten.

1.5        Taal

De verkoopovereenkomst wordt gesloten in het Nederlands. De verdere gegevensuitwisseling zal navolgend in de dezelfde taal verder gezet worden. Gezien de eindgebruiker geen taalkeuze dient te maken, zal hij zich na deze keuze niet meer kunnen beroepen op gebrek aan kennis van deze taal om de niet-toepasselijkheid van de verkoopovereenkomsten deze algemene verkoopsvoorwaarden (of onderdelen ervan) in te roepen.

 

1.6        Toepasselijk recht

Om een bestelling te plaatsen, dient u minstens 18 jaar oud te zijn.

Door het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De Koper vinkt hiertoe het voorziene vakje met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden & privacy policy” aan.

Qush behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in voorkomend geval aan te passen. Telkens de Koper producten wenst te bestellen via Qush website, dient de Koper deze voorwaarden na te kijken om zich ervan te verzekeren dat hij/zij de Algemene Voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Koper de overeenkomst aangaat met Qush.

Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met haar totstandkoming of uitvoering zullen uitsluitend gebracht kunnen worden voor de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen, Gent. Voor zover de rechtbank van koophandel materieel bevoegd zou zijn, zal de rechtbank van koophandel, afdeling Gent bevoegd zijn.

1.7        Totstandkoming van de overeenkomst

De verkoopovereenkomst tussen Qush en de eindgebruiker komt slechts tot stand op het ogenblik dat Qush deze heeft bevestigd via bevestigingsmail. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.

Qush behoudt zicht het recht om bijkomende informatie te vragen aan de eindgebruiker vooraleer de verkoopovereenkomst te sluiten (en dus te bevestigen), dan wel om deze te weigeren.

Qush behoudt zich evenzeer het recht voor om het sluiten van een verkoopovereenkomst aan bijkomende door Qush te bepalen voorwaarden te onderwerpen in geval het gaat om grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of in geval problemen zijn opgetreden bij eerder tussen Qush en de eindgebruiker afgesloten overeenkomsten.

Ook in geval Qush bijkomende informatie opvraagt of voorwaarden vastlegt, zal de verkoopovereenkomst pas tot stand komen nadat de eindgebruiker deze voorwaarden heeft aanvaard en er navolgend een bevestigingsmail is verstuurd door Qush.

1.8        Betaling en eigendomsoverdracht

De betaling van de producten kan uitsluitend vooraf door middel van volgende betaalkaarten: VISA/MASTERCARD/BANCONTACT of via KBC/CBC, BELFIUS en ING HOME PAY.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

Indien een betaling om welke reden ook achteraf zou worden geannuleerd vooraleer de levering heeft plaatsgevonden, zal Qush de keuze hebben om de koop alsnog te laten doorgaan, dit evenwel zonder afbreuk te doen aan het bestaande herroepingsrecht van de eindgebruiker, dan wel deze als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Een bestelling wordt hoe dan ook slechts uitgevoerd nadat een geldige en volledige betaling werd ontvangen.

Eigendoms- alsook risico-overdracht treedt in op het moment van levering van de bestelde koopwaar.

1.9        Levering en leveringstijden

Tijdens het bestelproces kan de Koper kiezen om het bestelde product(en) te laten leveren op het adres vermeld tijdens de bestelling. Voor elke levering in België, Nederland en Duitsland dient de klant geen leveringskosten te betalen. De kosten voor de levering van de bestelde producten buiten België, Nederland en Duitsland worden meegedeeld op het moment van de bestelling.

Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mailbevestiging. Qush is enkel verplicht te leveren indien de volledige betaling van de bestelling werd ontvangen. Indien het niet mogelijk is voor Qush om de producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, dient Qush de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij gebreke hiervan kan de Koper de overeenkomst beëindigen.

Vertraging bij de levering van de Producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de Overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.

De Koper is verplicht de geleverde Producten door Qush op de afgesproken tijd en plaats aan te nemen en dient de leveringsbron te ondertekenen voor ontvangst. Qush levert producten niet verder dan op de begane grond van het gebouw van de Koper.

1.10    Bedenktijd

Voor alle producten gekocht op de webwinkel van Qush beschikt de eindgebruiker over een bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in op het ogenblik van de levering op het adres dat is opgegeven door de eindgebruiker, of een door hem aangewezen derde. Dit recht van verzaking is niet van toepassing op producten die door Qush tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Dit recht van verzaking is eveneens niet van toepassing voor zakelijke klanten/eindgebruikers.

Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Qush behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.

Indien de koper gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient dit binnen voormelde 14 kalenderdagen te worden gedaan, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. De consument kan zijn verzakingsrecht uitoefenen door middel van een ondubbelzinnige verklaring waarin de koper verklaart de overeenkomst te herroepen, te richten naar het fysiek of elektronisch adres onderaan dit artikel vermeld. De herroeping wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het verzakingsrecht wordt verstuurd voor de termijn van 14 dagen is verstreken. Aan het uitoefenen van het verzakingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven.

De goederen dienen op kosten van de koper onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na levering te worden geretourneerd. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan teruggestort worden. De reeds door Qush ontvangen betalingen (of voorschotten) zullen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen of het moment waarop de consument aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden integraal terugbetaald worden.

De goederen kunnen worden geretourneerd naar Qush, Koningshof 14, 9230 Wetteren.

De kosten van het terugsturen vallen ten laste van de consument.

 

 

1.11    Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die verstrekt worden (op welke wijze dan ook) worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Qush is niet aansprakelijk voor adviezen, druk-en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. Bij ieder product dat online te koop wordt aangeboden wordt de beschikbaarheid aangegeven. Qush doet er alles aan om deze gegevens correct en up to date weer te geven op de website, doch kan het voorvallen dat een bepaald product vooralsnog niet kan geleverd worden. Dit kan het gevolg zijn van (onvrijwillig vermelde) verkeerde stockgegevens of van leveranciers die zich (al dan niet tijdelijk) in een situatie bevinden waarbij zij niet meer tot levering kunnen overgaan. Mocht dergelijk geval zich voordoen, zal Qush er alles aan doen om de eindgebruiker zo snel mogelijk te verwittigen en een oplossing voor te stellen.

1.12    Garantiebepalingen

Op elk product geldt een waarborg zoals bedoeld door artikel 1649bis B.W. en dit gedurende een periode van 2 jaar na levering. Deze termijn vangt aan daags na de levering aan het leveringsadres zoals opgegeven door de eindgebruiker. De bestelbevestiging geldt als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. Zakelijke verkopen zijn uitgesloten van deze garantieregeling.

Indien de eindgebruiker na de levering, bij het openen van de verpakking een tekortkoming of beschadiging vaststelt, dient deze binnen de 72 uur na levering van de goederen schriftelijk gemeld te worden aan de klantendienst via onze website: www.Qush.be , Rubriek: Contact.
De gegevens van de bestelling zullen gevraagd worden bij het invullen van het formulier. Om een vlotte afhandeling te verzekeren, is het bijvoegen van foto’s vereist. Klachten buiten deze periode van 72 uur zullen niet meer aanvaard worden, zonder dat dit afbreuk doet aan het herroepingsrecht op zich.

1.13    Overmacht

In geval zich een situatie van overmacht voor doet, worden de leverings- en andere verplichtingen van Qush opgeschort gedurende de periode waarin deze situatie van overmacht duurt. Zo ook wanneer deze situatie zich pas zou voordoen nadat de leveringstermijn al was verstreken.

Indien deze periode van overmacht langer dan 8 weken aansleept, kunnen beide partijen ervoor kiezen om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen mits schriftelijke melding, zonder dat Qush of de eindgebruiker een schadevergoeding een elkaar zijn verschuldigd.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Qush onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper volledig of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in alle redelijkheid niet kan worden verlangd van Qush, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemersorganisaties, waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten aan Qush door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de producten, welke de normale bedrijfsvoering storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

1.14    Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten (buiten België, Nederland en Duitsland) zijn voor de Koper en worden weergegeven in het besteloverzicht. Qush kan de prijzen op elk ogenblik aanpassen (zonder afbreuk te doen aan reeds geplaatste bestellingen).

De Koper betaalt de prijs bij het plaatsen van zijn/haar bestelling. De Koper verricht zijn betalingsverplichting door middel van Bancontact, Maestro, Homebanking, Visa, Mastercard en Ideal, naargelang gewenst.

Promoties op artikelen zijn enkel geldig onder de voorwaarden en voor zolang deze geafficheerd staan op de webshop.

1.15    Intellectuele eigendomsrechten – verwijzingen

Het is mogelijk dat Qush op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Qush is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

1.16    Verwerking van persoonsgegevens

Qush hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Verordening en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

1.17    Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is algemeen en is niet bedoeld als persoonlijk aanbod en/of advies aan de bezoeker/gebruiker.

Ondanks grote inspanningen om dit te vermijden, kunnen zich toch onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. In dit geval, en bij tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, zal Qush de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Behoudens hun grove of opzettelijke fout kunnen noch Qush noch haar personeelsleden of aangestelden aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Onjuistheden kan u steeds melden aan de beheerder van de website op het adres: info@qush.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Qush geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Qush kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Qush verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Qush kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade te wijten aan de levering van een gebrekkig dan wel niet-conform bevonden product. De eindgebruiker doet in dat opzicht voor zoveel als nodig afstand van elke aanspraak tegen de verkoper, wiens aansprakelijkheid in geen geval verder gaat dan hetgeen is bepaald in de artikelen 1649 quater en quinquies B.W.

1.18    Klachten en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via onze klantenservice info@qush.be. We doen er alles aan om de klacht binnen de vijf werkdagen te behandelen.

1.19    Cookies

DOEL EN NUT VAN COOKIES

Qush wil elke bezoeker van de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies Qush gebruikt. Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Qush om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u de website van Qush wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan Qush geen probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DOOR VERITAS

We onderscheiden volgende types cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.

Analytische cookies

Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.

Tracking cookies

Deze cookies registreren analytische (anonieme) informatie over hoe u de site bezoekt, met het oog op het verbeteren van de website en de gebruikerservaring, maar ook om gerichter te kunnen adverteren.

Targeting cookies

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.